www.Stats.in.th

Win Win Universe Co.,Ltd.

 บริษัท วิน วิน ยูนิเวอร์ส จำกัด

     จำหน่ายโคมไฟกันระเบิด และ อุปกรณ์กันระเบิดในเครี่องหมายการ ค้า “BOSSTON”

     Explosion Proof Lighting , Explosion Proof Equipment  อุปกรณ์เหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในพื้นที่ มีความเสี่ยงต่อการติดไฟ การระเบิด มีสารเคมีไวไฟ และการกัดกร่อนสูง สำหรับติดตั้งใช้งานในโรงงานผลิต โรงกลั่นน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน โรงพ่นสี ตู้อบที่มีสารไวไฟ งานผลิตมีฝุ่นผง โรงงานทำสเปรย์ ห้องแลป บริเวณที่มีสารระเหย และวัตถุไวไฟอื่นๆ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02- 755-7383 , 02-754-8844

E-mail : suv.winwin@gmail.com

              winwinuni99@gmail.com

 
 
                                                                 
 
 
 

 

Visitors: 43,164